Skip to main content

Från dåtid till nutid på Landeryds golfbana.

Lite historisk bakgrund
Vi får väl tacka inlandsisen och landhöjningen för den form naturen gett oss som förutsättningar att med små medel forma den del av naturen som vi skapat vår golfbana på. Om vi ser på den tid som förflutit sen inlandsisen, har det verkligen skett mycket på det område vi nu nyttjar. Golfbanan ligger i ett område, som varit bebott från tidig bronsålder. Det bekräftas av utförda arkeologiska utgrävningar som gjorts. Fynd av eldhärdar, keramikskärvor, stolphål samt andra typiska rester är bevis som redovisats. Utgrävningarna har visat att där den nuvarande bebyggelsen ligger, har en vikingaby legat från cirka 600-700-taletEnligt hävderna bar den förste, som bodde i området namnet Boge därav namnet Boges ställe, som sedan blev Bogestad. Detta förhållande är dock inte så väl dokumenterat. Landeryds hembygdsförening har givit ut en bok, som redovisar en brokig historia om det som hänt i och kring Bogestads by. Den först dokumenterade ägaren var en Herman i Bogestad, som den 25 feburari 1360 var tvungen att pantsätta jord till Bo Jonsson Grip, vilken var den store jordägaren på den tiden. De ekonomiska problemen fortsatte för Herman, så omkring 1370 fick han lämna ifrån sig hela Bogestad till Bo Jonsson Grip. År 1511 finns det en väpnare med namn Nils Bese noterad som ägare till Bogestad. Efter ett antal ägarbyten och sammanslagningar av egendomar i den här delen av Östergötland kom Bogestads by att år 1701 tillhöra Sturefors säteri, som då ägdes av greve Carl Piper. Dottersonen Nils Adam Bielke tog 1752 över Sturefors, som ombildats till fideikomiss och slutligen bolagiserades år 1976. 1985 såldes markområdet där Bogestads by ingick i till Linköpings kommun.
Under 1700-talet hade Sturefors säteri ett antal arrendatorer av Bogestad by, som enligt avtal brukade jord och skog åt säteriet. Byn bestod av 4 brukningsenheter, som bestod av två parhus, tre större ladugårdar, två hönshus, ett brygghus samt ett sexkantigt hemlighus med plats för fyra personer. Till byn hörde också tre torp öster om byn. År 1939 kom elektriciteten till byn och därmed helt nya möjligheter för byns aktiviteter. Mycket om de personer och de händelser, som timat, finns väl beskrivet i Hembygdsföreningens bok om Landeryd (del tre).
 
Hur allt gick till när det blev en golfbaneanläggning
 
År 1980-81 hade Håkan Samuelsson förslagit att som specialarbete på Berzelius skolan välja ämnet att planera en golfbana och kunde i samband med sommarjobb på Stadsbyggnadskontoret vidareutveckla sin ide. På den tiden fanns bara Linköpings golfklubbs golfbana i Mjärdevi. Hösten 1983 påbörjade Linköpings GK en utredning för att se om det fanns möjligheter att bygga ut sin golfbana. Den 20 juni 1984 gav kommunen stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en områdesplan för en 18 håls golfbana i Landeryd/Bogestad och 1987 tecknades ett arrendeavtalet om nyttjanderätt. Eldsjälarna var från början Torbjörn Stål och Håkan Samuelsson. Ronald Fream gjorde den första layouten och Åke Persson hade ansvaret för banbygget. 1986 var Hasse Lönnberg Linköpings golfklubb en av de drivande för att besluta om att bilda en interims-styrelse till en ny klubb med namnet Landeryds Golfklubb. Lars Kvissberg valdes till ordförande och Lennart Poignant till klubbdirektör. 1987 togs de första spadtagen och under 1988 var arbetet i gång över hela banan. I december detta år togs också beslut om att bygga Södra Banan och låta Tommy Nordström rita en layout.
Driving rangen öppnades på valborgsmässoaftonen kl.14 1989 med diverse aktiviteter. Arbetena på banan och klubbhusområdet fortgick enligt planerna fram till hösten 1990. Så äntligen lördagen den 25 augusti 1990 invigdes Norra Banan och på söndagen spelades en 8 håls poängbogey tävling för medlemmarna. Totalt antal deltagare 180 st.
 
Invigningen av Södra Banan skedde 1991. En korthåls bana med 9 hål blev färdig år 1992. Under de år som gått har hålen helt ändrat karaktär, det är bara hålens sträckning som är lika som det ritades från början (detta skrivs 2004). Ändringar har gjorts på fairways, bunkrar och vattenhinder. Nu i år kommer alla Norra Banans 18 greener och bunkrar byggas om helt .Greenerna kommer att sås med det nya PennA4 gräset.
 
Klubbhusområdet
 
Med åren har vårt klubbhusområde utvecklats. De få och gamla hus som övertogs vid starten och har utökats med en stor restaurangbyggnad med möjligheter för konferenser, kurser och liknande verksamheter. En ny byggnad för reception, shop, informationscenter togs i bruk 2003. För de som vill byta kläder före/efter golfronden finns bra utrymmen med bastu och dusch. I de två gamla par-husen som är kulturmärkta disponerar kansliet det ena och i det andra finns Pro Exp. på bottenvåningen och på övervåningen ett seniors house, vilket som är en samlingslokal för de äldre i klubben. Inom klubbhusområdet finns också välanpassade lokaler för personal och maskiner som erfordras för banornas underhåll och utveckling.
Övningsområden finns för att träna swingen, närspelet och puttningen. För att bättra på swingen finns en stor driving range med avståndsmarkeringar. Att öva upp känslan för längd i närspelet är det nära till korthålsbanan med 9 hål med bunkrar och vattenhinder. För slaglängder upp till 150 meter, har det anlagts ett övningsfält med en riktig green som träffyta, söder om klubbhus området. De ondulerade övnings greenerna ligger nära första tee för respektive bana, vid Norra Banan har greenerna det nya PennA4 gräset.
 
Norra Banan
 
Par 72, längd från gult tee 5660 m
 
Norra banan är den av våra banor som kräver längd, precision och kondition. Banan är utlagd i ett varierat, kuperat landskap där det finns skogspartier, park- och hedliknande områden. Greenerna är stora och diskret undulerade. Norr om klubbhuset börjar äventyret med ett relativt lätt par 4 hål. Det högt belägna teet på hål två, ger en viss föraning om vad som komma skall. Vattnet till höger om greenen och en bunker till vänster gör att man måste tänka sig för. Ett vatten besök kostar slag och bunkern är djup. Tredje hålet, par tre, är en liten andhämtnings paus dels för den storslagna utsikten mot Landeryds kyrka och Stångåns dalgång, dels för att hålet är relativt lätt. Femmans hål, dogleg vänster, har ett sidovatten längs hela vänstra sidan av fairway fram till green. En bäck skär av fairway på strategiskt avstånd från en högt belägen green, som vaktas av tre stora bunkrar. På sexans hål, par fyra, finns en ganska stor fairway yta för att landa bollen på vid utslaget. Hålets längd gör det dock lite svårt för medel handikapparen att göra par. Backen upp till sjunde hålet, ett korthål, tär lite på konditionen. Hålet vaktas av en stor djup bunker till vänster och en något mindre till höger, så det vill till andhämtningen ha lugnat ner sig. Nionde hålet är en stor utmaning. Från tee ser man att det krävs ett rakt och inte för långt utslag för att säkert nå fram på två slag till green. I höjd med 150 markeringen finns en berghäll vars sida som lutar mot greenen finns en jättegryta bevarad från istiden. (OBS. fri dropp om man hamnat där). Hålet har vattenhinder till vänster om fairway och en stor bunker som är mycket strategiskt placerad framför green. Tillfälle för förfriskningar finns i kiosken vid tionde hålets tee. Vattentoalett finns här.
 
Ett tips vid utslaget på tian, är att sikta på det lilla röda huset "observatoriet" som tillhör Linköpings astronomiska sällskap. Då får man också ett bra läge för andra slaget. Tians stora green ligger högt upp i backen och är inte så svår att träffa. Problemet är att välja rätt klubba. På det långa tolfte hålet, par fem, vaktas greenen av ett vattenhinder på dess vänstra sida och out gräns strax bakom greenen. Under spelet på det trettonde hålet har man också en fin vy norrut över dalgången ned mot Stångån och Landeryds kyrka. I åsen på andra sidan järnvägen, har arkeologer grävt fram ett stort antal järnåldersgravar samt rester efter en fornborg. Detta sagt som en liten påminnelse om vår dåtid. Hål fjorton ett par fyra, femton ett par tre och sexton ett par fem leder oss upp mot skogskanten i norr. Till det näst sista hålet, det sjuttonde, ett kort, smalt par tre, där greenen vaktas på höger sida av ett vatten hinder och på vänster skog och svår ruff och en green som är bra undulerad, att nå par här är bra gjort. Efter en kort promenad kommer vi fram till tee på norra banans adertonde hål. Ett stort vattenhinder framför greenen och alla bunkrarna gör att man måste sätta precision före längd vid inspelet. Ett lyckat inspel brukar ge applåder från resturangens uteservering.
 
Södra banan
 
Par 70 längd från gult tee 5085 m.
 
Den södra banan är något kortare och är utlagd på ett planare område, än den norra, men det innebär inte att den är lättare att spela, Mycket vatten, smalare fairways och många doglegs gör en runda mycket strategiskt krävande.
Söderut från klubbhusområdet ligger det första hålet på södra banan. Det är ett par fem hål, svag dogleg vänster och ett snabbt spelat hål utan några större svårigheter. På hål 3 börjar lite av det som kan upplevas som svårt, det är "out of bonds" efter hela högra sidan och dessutom ett vattenhinder omedelbart före greenen.
 
Hål 4 är ett korthål med vatten till höger om green vilket gör att man måste vara rätt i längd om man vill nå par på hålet. Hål 5 och 6 ställer nog inte till så stora problem för scoren. Hål 7 är ett smalt par 5 hål där man måste bestämma sig för hur man ska fördela slagen från tee för att få ett lämpligt långt inspel över vattnet mot green. En slice eller hook från tee straffar sig hårt.. Efter hål 8 och 9 finns det möjligheter att ta en paus på bryggan bredvid kiosken innan man startar igen. Vattentoalett finns här.
 
Hål 10 till 15 gäller det i huvudsak att slå rakt och kunna läsa de undulerade greenerna för att hålla scoren nere. Hål 16 är ett långt par 5, med strategiska bunkrar och ett stort vattenhinder före green. Södra banans vackraste hål är det 17 hålet, ett kort par 3, där man från tee ser det stora flaggspelet på klubbhusområdet. En vacker stenbro leder över vattnet till greenen, vars framkant och högra sida gränsar till vattenhindret. Vänstra sidan begränsas ett mycket högt naturligt stenparti. Det 18 hålet är ett relativt kort par 4 vars svårighet ligger i en upphöjd green helt omgiven av djupa bunkrar. Så efter en väl genomförd golf rond kan man ta del av de faciliteter som finns inom klubbhusområdet som exempelvis en god lunch på restaurangen.
 
 
Sammanställt av Carl S. Bruce
2004-12-02